Doprava ZDARMA na objednávky nad 1000 Kč nebo 500 g kávy|| Vyzkoušejte univerzální odvapňovač SmartDecalk Více zde

Obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky (dále jen "Podmínky") upravují smluvní vztah v internetovém obchodě www.coffeesquare.cz mezi společností coffeesquare.cz s.r.o. (dále jen "Prodejce"), IČO: 06089879, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Brně, oddíl C, vložka 99966 .

ikona_uzivatel

Kupující

Kupujícím se stává každý, kdo vyplní a odešle objednávku na internetových stránkách www.coffeesquare.cz.
Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito Podmínkami.

ikona_cena_zbozi

Zboží a ceny

Informace o zboží a ceně uvedené Prodejcem na www.coffeesquare.cz jsou závazné s výjimkou zjevné chyby či překlepu. Ceny zboží jsou prezentovány včetně DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, kromě nákladů na doručení zboží.

Je-li hodnota či počet kusů objednávaného zboží nestandardní, vyhrazuje si Prodejce možnost požadovat zálohovou platbu 50 % z celkové ceny objednávky předem; případně dle vzájemné dohody mezi Prodejcem a Kupujícím.

Vyobrazení zboží má informativní charakter, skutečný vzhled uvedeného zboží nemusí těmto údajům vždy plně odpovídat.

ikona_objednavka

Objednávka zboží

Odesláním objednávky na www.coffeesquare.cz vzniká mezi Kupujícím a Prodejcem platný právní vztah se všemi dopady, které jsou uvedeny v těchto Podmínkách, a se všemi dopady, které k podobným případům nepsaných smluv předpokládá platný právní řád České republiky.

Objednané zboží je dodáno za cenu platnou v okamžiku objednávky. Takto učiněná objednávka je závazná. Prodejce obdržení objednávky Kupujícímu bez zbytečného odkladu potvrdí na jeho uvedený e-mail.

Prodejce má právo od objednávky Kupujícího odstoupit v případě, že objednané zboží je vyprodané nebo nedostupné, případně Kupující požaduje dodatky či odchylky, které Prodejce nedokáže v danou chvíli zajistit. Prodejce je povinen o této skutečnosti Kupujícího neprodleně informovat a Kupující není nadále takovouto objednávkou vázán.

ikona_dodani

Dodání zboží

Objednané zboží Prodejce dodá na dodací adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. Zásilka obsahuje objednané zboží, faktura je přiložena v zásilce nebo bude zaslána elektronickou poštou po převzetí zboží.

Prodejce objednané zboží odesílá do 2 pracovních dnů, pokud u daného zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání, jeho nedostupnost či nebylo dohodnuto s Kupujícím jinak.

Kupující je povinen objednané zboží převzít a zaplatit.

Kupující je povinen při přebírání zboží překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která je poškozená. V takovém případě je povinen s přepravcem sepsat protokol o poškození zásilky a neprodleně jej zaslat Prodejci na e-mail info@coffeesquare.cz.

Převezme-li přesto Zákazník zásilku, nemůže uplatňovat vůči Prodejci reklamaci z důvodu neúplnosti dodávky nebo poškození zásilky.

ikona_doprava

Způsoby doručení a platby zboží

Náklady na dopravu zboží nese Kupující není-li u zboží uvedeno jinak. Náklady na dopravu do zahraničí hradí v plné výši Kupující bez ohledu na celkovou cenu objednávky. Cena za jeden balík je v takovém případě stanovena podle ceny přepravce nebo na základě další dohody.

Aktuální nabídku přepravy zboží naleznete v sekci Vše o nákupu > Doprava

Způsob úhrady zboží:

  • dobírkou při převzetí zboží od dopravce
  • online kartou, prostřednictvím platební brány Comgate
  • převodem na základě faktury vystavené Prodejcem po učinění objednávky
  • fakturou se splatností po předchozí dohodě s Prodejcem

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

ikona_storno

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky a ve stejné lhůtě také prodejci zašle nebo předá Odstoupení od smlouvy. K emailovému kontaktu slouží adresa info@coffeesquare.cz, k poštovnímu pak adresa coffeesquare.cz s.r.o. - Kurka Martin, Valtická 253, Lednice 691 44.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před odesláním zboží. Prodejce by však měl být Kupujícím o rozhodnutí zrušit objednávku včas informován. Kupující v této lhůtě nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje.

Zrušení objednávky je možné provést telefonicky (799 511 589) nebo e-mailem (info@coffeesquare.cz).

Prodejce je povinen Kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání v nejlevnější nabízené variantě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, ovšem ne dříve, než mu Kupující vracené zboží předá či prokáže, že zboží Prodejci odeslal.

Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy je Kupující povinen Prodejci zaslat (ne na dobírku) nebo předat zakoupené zboží. Zboží musí být kompletní, v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží Prodejci nese Kupující.

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodejce oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, zboží, které podléhá rychlé zkáze, zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo zboží, u kterého byl porušen hygienický obal.

ikona_prava

Mimosoudní řešení 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, www.coi.cz 

Práva a povinností z vadného plnění

Jakost při převzetí
Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které odpovídá Prodejce.

Kupující může u Prodejce uplatnit nejpozději do 24 měsíců (do 12 měsíců jedná-li se o fyzickou či právnickou osobu) od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může Kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Prodejce není povinen nároku Kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že Kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodejce neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

ikona_reklamace

Reklamační řád

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodejce nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, uvede své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe kopií dokladu o koupi).

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží Prodejci nebo do místa určeného k opravě. Zboží musí být čisté, kompletní a zabalené pro přepravu do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození.

Prodejce je povinen bezodkladně, nejpozději do 5 pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení Kupujícímu v této lhůtě sdělí.

Reklamaci, včetně odstranění vady, Prodejce vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s Kupujícím písemně nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

ikona_ochrana_udaju

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly Prodejcem zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodejce eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující provedením nákupu uděluje Prodejci souhlas s odesíláním marketingových sdělení ze strany Prodejce. Kupující může Prodejci sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Prodejce se zavazuje osobní údaje Kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvním partnerům za účelem dodání zboží. Prodejce se zavazuje chránit osobní údaje Kupujících a přijmout taková opatření, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k těmto datům, k jejich zničení, změně nebo neoprávněným přenosům.

ikona_copyright

Copyright

Veškerý obsah stránek, publikování nebo další šíření obsahu webu www.coffeesquare.cz , nebo jeho částí je bez písemného souhlasu zakázáno.

ikona_ostatni

Závěrečná ustanovení

Smlouva a otázky související se řídí českým právem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají před zněním těchto obchodních podmínek přednost.

Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 9.4.2021 a plně nahrazují předchozí.

Používáme cookies

K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti používáme soubory cookie. Děkujeme za pochopení.